This property lists the primary Vietnamese Card Name of a card. It is a string. It is primarily used for display of the correct Vietnamese card name.

Showing 20 pages using this property.
4
Bọ dừa 4 sao của chết chóc  +
A
Đội phá bẫy  +
hố bẫy axit  +
Chống lại gió  +
Kị sĩ bầu trời Parshath  +
Chiến Binh Ngoài Hành Tinh  +
Sự cám dỗ của bóng tối  +
Nữ kiếm khách vùng A-ma-zôn  +
Quái vật máy - Xe cứu thương - Xe cứu hỏa  +
Nanh Độc Phục Kích  +
Máy khuếch đại  +
Cổ Tiên Long  +
Cỗ Máy Cổ Xưa  +
Quái Thú Máy Cổ Xưa  +
Khẩu Thần Công Máy Cổ  +
Máy khoan cổ  +
Kĩ Sư Máy Cổ  +
Hiệp Sĩ Máy Cổ  +
Người Lính Máy Cổ  +
Nhân Sư Andro  +

Showing 1 related entity.

*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
... more about "Vietnamese name"
Has type"Has type" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki.