Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

This text property lists the Korean name of something.

Showing 20 pages using this property.
"
"A" 세포 증식 장치  +
"A" 세포 배양 장치  +
"A" 세포 변환 장치  +
"A" 세포 산포 폭탄  +
G  +
『불꽃성검-듀란달』  +
『불꽃성검-오뜨끌레르』  +
『불꽃성검-주와이외즈』  +
/
/버스터  +
1
13번째 매장자  +
유희왕 신의 카드 플레이매트 교환 응모 이벤트  +
독주의 제1악장  +
2
<ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>CHRONICLE</rb><rp> (</rp><rt>크로니클</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>BINDER</rb><rp> (</rp><rt>바인더</rt><rp>) </rp></ruby>  +
<ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>LEGEND</rb><rp> (</rp><rt>레전드</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>COLLECTION</rb><rp> (</rp><rt>컬렉션</rt><rp>) </rp></ruby>  +
<ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>CHRONICLE</rb><rp> (</rp><rt>크로니클</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>PACK</rb><rp> (</rp><rt>팩</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>1st</rb><rp> (</rp><rt>퍼스트</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>WAVE</rb><rp> (</rp><rt>웨이브</rt><rp>) </rp></ruby>  +
<span lang="ja-Latn"><ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>CHRONICLE PACK</rb><rp> (</rp><rt>크로니클 팩</rt><rp>) </rp></ruby> 2nd WAVE</span>  +
<ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>SPECIAL</rb><rp> (</rp><rt>스페셜</rt><rp>) </rp></ruby> <ruby class="rubytext ruby-ko" lang="ko"><rb>PACK</rb><rp> (</rp><rt>팩</rt><rp>) </rp></ruby>  +
3
삼봉 낙타  +
4
4 - 별표 레이디 버그를 둠  +
7
7 +
7  +

Showing 1 related entity.

Advertisement