FANDOM


This is a collection of characters appearing in Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3. Characters English version names are listed above their Japanese version names.

Player

Tier 1

Sho Marufuji

Jun Manjoume

Rei Saotome

Asuka Tenjoin

Daichi Misawa

Tier 2

Tyranno Kenzan

Edo Phoenix

Johan Andersen

Takuma Saiou

Mizuchi Saiou

Amon Garam

Austin O'Brien

Cronos de Medici

Fubuki Tenjouin

Taira Taizan

Junko Makurada

Momoe Hamaguchi

Android - Psycho-Shocker

Chosaku Manjoume

Tier 3

Neo Monoma

Toshiyuki Yagashiro

Naruki Matsumura

Shinpei Nada

Kunimasa Sawanaka

Kozo Kiba

Mamoru Hatsugokoro

Kenyo Sato

Takeshi Takano

Yuji Kubo

Yuta Nishino

Yoshinori Kawamata

Yuhei Matsuda

Takuya Hashimoto

Yasuhiro Yamaguchi

Takafumi Kai

Mitsuhiro Kaneda

Reiji Hazama

Atsushi Nitta

Yasuo Kawasaki

Kan Nikaido

Ryo Kato

Yoshio Nishiguchi

Soichiro Suzuki

Joji Kurata

Nagare Kandagawa

Ikuo Kiyokuni

Taro Toge

Hiroshi Arashi

Taichi Umehara

Hideki Sumi

Jun Kuwabara

Akira Sakae

Toshihisa Furusawa

Toshiya Shimizu

Tsutomu Watanabe

Yūji Nakamura

Takuya Mitagawa

Mukai Shinsuke

Mahoro Tsukamoto

Kōji Dōmoto

Doruo Ai

Ryō Shibata

Takeshi Watanabe

Makoto Sakakura

Takeshi Kameta

Junjirou Takada

Tsuyoshi Shimizu

Kohei Yamasui

Yasuhiko Tanaka

Yoshikata Nobata

Iwao Chihara

Atsumi Onda

Ryūji Misushiro

Yuiitsu Kurokawa

Kōichi Shiraishi

Yukihiro Hojo

Hidehito Uchida

Hideyuki Takahashi

Shunsuke Yoshimitsu

Yuki Kato

Rie Yamatani

Maki Kirioka

Fukiko Kazami

Noriko Ishihara

Chikako Ishihara

Natsuyo Tanaka

Shoko Usami

Yuri Yamamoto

Yumi Yoshizawa

Reika Hara

Yuma Miyata

Sakura Higuchi

Yukino Fujiwara

Yukiko Umino

*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+