FANDOM


This is a collection of characters appearing in Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6. Characters' official English names are listed above their Japanese names where different.

Player

Canon

Lua / Rua

Luca / Ruka

Tetsu Ushio

Andore

Placido

Lucciano

Mikage Sagari

Yeager

Carly Nagisa

Kyosuke Kiryu

Rudger Goodwin

Video game only

Neo Monoma

Takuya Ito

Yasuto Suzuki

Sergeant Aikawa

Kunimasa Sawanaka

Toshiyuki Yagashiro

Shuji Maruyama

Slider Kameta

Kozo Nishino

Tsuyoshi Shimizu

Takuya Miatagawa

Shuji Kubota

Yasuhiko Tanaka

Hideyuki Takahashi

Seiichiro Yoshimitsu

Noriko Ishihara

Chikako Ishihara

Peta Kelvin

Natsuyo Tanaka

Shoko Usami

Yuri Yamamoto

Seaside Muramoto

Yuki Kato

Yumi Yoshizawa

Fukiko Kazami

No Money Yayoi

Kate Mohair

Mary Ann

Ma Mu

Nobuko Narita

Yukiko Umino

Yukino Fujiwara

Sakura Higuchi

Yuma Miyata

Ageha Aoba

Tsan Dire

Kaiho Rin

Reika Hara

Jackal Misaki

Hinata Natsuno

Rain Megumi

May Kitaki

Haruka Hasebe

Yukari Tsumugi

Naomi Oba

Akihiro Yamane

Mark Freedom

Tsukasa Naritasan

Kentaro Miyazaki

Yosuke Terashi

Koji Yamamoto

Senshi Teshima

Toshiyuki Kadoi

Yasuhisa Ito

Takashi Nakamoto

Jo Ryugoin

Miyako Kawai

Mint Rocket

Ayumi Sera

Halle Springs

Kokage Natsuno

M.A. Ingrid

Kasumi Okubo

Shiromi Kimi

Uria Yasuda

Yu-Gi-Oh! 5C's

Jumbo Ushio

Carly Nanosa

Non-duelist

Saiga

Tenpei Hayano

Mizoguchi

Kurumizawa

Race Queen

*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+