Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

This is a list of "Kozmo" cards. "Kozmo" is an archetype in the OCG/TCG.

OCG/TCG "Kozmo" cards

 Japanese namePrimary typeSecondary typeAttributeTypeLevel/ RankATKDEF
Kozmo DOG FighterKozmo-ドッグファイターEffect MonsterDARKMachine620002400
Kozmo Dark DestroyerKozmo-ダークシミターEffect MonsterDARKMachine830001800
Kozmo Dark EclipserKozmo-ダークエクリプサーEffect MonsterDARKMachine930002600
Kozmo Dark PlanetKozmo-ダークプラネットEffect MonsterDARKMachine1040004000
Kozmo Delta ShuttleKozmo-デルタシャトルEffect MonsterDARKMachine520002000
Kozmo FarmgirlKozmo-ドロッセルEffect MonsterLIGHTPsychic315001000
Kozmo ForerunnerKozmo-フォアランナーEffect MonsterLIGHTMachine728001400
Kozmo GoodwitchKozmo-グリンドルEffect MonsterLIGHTPsychic418001000
Kozmo LandwalkerKozmo-ランドウォーカーEffect MonsterDARKMachine624001200
Kozmo Scaredy LionKozmo-パーヴィッドEffect MonsterLIGHTPsychic21200500
Kozmo SlipriderKozmo-スリップライダーEffect MonsterLIGHTMachine52300800
Kozmo SoartroopersKozmo-シーミウズEffect MonsterDARKPsychic310001000
Kozmo StrawmanKozmo-フォルミートEffect MonsterLIGHTPsychic25001800
Kozmo TincanKozmo-フェルブランEffect MonsterLIGHTPsychic100
Kozmoll Dark LadyKozmo-ダーク・エルファイバーEffect MonsterDARKPsychic522001800
Kozmoll WickedwitchKozmo-ダーク・ローズEffect MonsterDARKPsychic41900300
 Japanese nameCard typeProperty
Kozmo LightswordKozmo-レイブレードSpell Card
Equip Spell Card
Equip Spell Card
KozmojoKozmo-エナジーアーツTrap Card
Normal Trap Card
Normal Trap Card
KozmotownKozmo-エメラルドポリスSpell Card
Field Spell Card
Field Spell Card
KozmourningKozmo-エピローグTrap Card
Continuous Trap Card
Continuous Trap Card

All "Kozmo" cards

 Japanese namePrimary typeSecondary typeAttributeTypeLevel/ RankATKDEF
Kozmo DOG FighterKozmo-ドッグファイターEffect MonsterDARKMachine620002400
Kozmo Dark DestroyerKozmo-ダークシミターEffect MonsterDARKMachine830001800
Kozmo Dark EclipserKozmo-ダークエクリプサーEffect MonsterDARKMachine930002600
Kozmo Dark PlanetKozmo-ダークプラネットEffect MonsterDARKMachine1040004000
Kozmo Delta ShuttleKozmo-デルタシャトルEffect MonsterDARKMachine520002000
Kozmo FarmgirlKozmo-ドロッセルEffect MonsterLIGHTPsychic315001000
Kozmo ForerunnerKozmo-フォアランナーEffect MonsterLIGHTMachine728001400
Kozmo GoodwitchKozmo-グリンドルEffect MonsterLIGHTPsychic418001000
Kozmo LandwalkerKozmo-ランドウォーカーEffect MonsterDARKMachine624001200
Kozmo Scaredy LionKozmo-パーヴィッドEffect MonsterLIGHTPsychic21200500
Kozmo SlipriderKozmo-スリップライダーEffect MonsterLIGHTMachine52300800
Kozmo SoartroopersKozmo-シーミウズEffect MonsterDARKPsychic310001000
Kozmo StrawmanKozmo-フォルミートEffect MonsterLIGHTPsychic25001800
Kozmo TincanKozmo-フェルブランEffect MonsterLIGHTPsychic100
Kozmoll Dark LadyKozmo-ダーク・エルファイバーEffect MonsterDARKPsychic522001800
Kozmoll WickedwitchKozmo-ダーク・ローズEffect MonsterDARKPsychic41900300
 Japanese nameCard typeProperty
Kozmo LightswordKozmo-レイブレードSpell Card
Equip Spell Card
Equip Spell Card
KozmojoKozmo-エナジーアーツTrap Card
Normal Trap Card
Normal Trap Card
KozmotownKozmo-エメラルドポリスSpell Card
Field Spell Card
Field Spell Card
KozmourningKozmo-エピローグTrap Card
Continuous Trap Card
Continuous Trap Card
Advertisement