Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki


Celestia, Lightsworn Angel
ライトロード・エンジェル ケルビム
CelestiaLightswornAngel-BLLR-EN-UR-1E
English Celestia, Lightsworn Angel
French Celestia l'Ange, Seigneur Lumière
German Celestia, Lichtverpflichteter Engel
Italian Celestia, Angelo Fedele della Luce
Korean 라이트로드 엔젤 케루빔
Portuguese Celestia, Anja Luminosa
Spanish Celestia, Ángel Luminoso
Japanese ライトロード・エンジェル ケルビム
Japanese (rōmaji) Raitorōdo Enjeru Kerubimu
Japanese (translated) Lightlord Angel Cherubim
Card type Monster
Attribute LIGHT LIGHT
Types Fairy / Effect
Level 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
ATK / DEF 2300 / 200
Passcode 94381039
Card effect types

StatusesUnlimited
Card descriptions
TCG sets
OCG sets
Video game sets
Card search categories
Other card information
External links
Video gameDate#NameCostAlignmentATKDEFStatus
Online2005-11-04Unlimited

Khi bạn Tribute Summon lá bài này bằng cách Tributing một lá bài có tên "Lightsworn, bạn có thể gửi 4 lá bài đầu trong Deck đến nghĩa địa để huỷ 2 lá bài mà đối thủ đang điều khiển.|

Advertisement