FANDOM


Czech - Rudý Dračí Démon
Tuner + 1 nebo více ne-Tunerových Monster Pokud tato karta útočí na protivníkovo Monstrum v obranné pozici, znič všechna protivníkova Monstra v obranné pozici po kalkulaci životů. Během konečné fáze, znič všechna monstra která tohle kolo nezaútočila.

*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+