FANDOM


Swordsman of Revealing Light
(TCG - English—Worldwide)
Épéiste de Révélation de la Lumière
(TCG - French)
Verräterischer Schwertkämpfer
(TCG - German)
Spadaccino della Luce Rivelatrice
(TCG - Italian)
Espadachím da Luz Reveladora
(TCG - Portuguese)
Espadachín de la Luz Reveladora
(TCG - Spanish)
ふうけんけん
(OCG - Japanese)
봉인검의 검사
(OCG - Korean)
Swordsman of Revealing Light
(Anime - English—Worldwide)
ふうけんけん
(Anime - Japanese)