FANDOM


Iron Core of Koa'ki Meiru
(TCG - English—Worldwide)
Noyau d'Énergie Koa'ki Meiru
(TCG - French)
Eisenkern von Koa'ki Meiru
(TCG - German)
Nucleo di Ferro di Koa'ki Meiru
(TCG - Italian)
Núcleo de Hierro de Koa'ki Meiru
(TCG - Spanish)
コアキメイルの (こう) (かく)
(OCG - Japanese)
코아키메일의 강철핵
(OCG - Korean)
Iron Core of Koa'ki Meiru
(Video games - English—Worldwide)
コアキメイルの (こう) (かく)
(Video games - Japanese)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.