Zoodiac Ratpier
  • Nhật: 十二獣モルモラット
  • Kana: じゅうにししモルモラット
  • Romaji: Jūnishishi Morumoratto
  • Việt: Thập Nhị Giáp - Chiến Tý
Khác:
Marmorat of the Twelve Zodiac Beasts
Hệ

THỔ

Cấp sao

4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Nếu lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Zoodiac" từ Bộ bài của bạn vào Mộ. Một Quái thú XyzLoại gốc là Chiến-Thú và có lá này làm Nguyên liệu Xyz tăng hiệu ứng này.
Một lần trong lượt, bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zoodiac Ratpier" từ tay hoặc Bộ bài của bạn.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Zoodiac Ratpier If this card is Normal Summoned: You can send 1 "Zoodiac" card from your Deck to the Graveyard. An Xyz Monster whose original Type is Beast-Warrior and has this card as Xyz Material gains this effect.
● Once per turn, you can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Zoodiac Ratpier" from your hand or Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.