FANDOM


Zoma the Spirit
()(りょう)ゾーマ
ZomatheSpirit-BP02-EN-C-1E
 Tên Việt Lâu Hồn Zoma
 Tên Nhật (Kana)
りょうゾーマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
ゾーマ
 Tên Nhật (rōmaji) Shiryō Zōma
 Tên Hàn 사령 조마
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 79852326
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.