FANDOM


Zero Gravity
(じゅう)(りょく)(かい)(じょ)
ZeroGravity-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Giải Trừ Trọng Lực
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
りょく
かい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
りょく
かい
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Jūryoku Kaijo
 Tên Nhật (Dịch) Gravity Release
 Tên Hàn 중력 해제
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83133491
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.