FANDOM


Zero Force
ゼロ・フォース
ZeroForce-STOR-EN-C-UE
 Tên Việt Bất Lực
 Tên Nhật ゼロ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Zero Fōsu
 Tên Hàn 제로 포스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 17521642
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.