Zekt Conversion
ゼクト・コンバージョン
ZektConversion-GAOV-EN-UR-1E.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 74854609
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu tấn công: Chọn mục tiêu quái thú đang tấn công; trang bị mục tiêu tấn công cho quái thú đang tấn công đó. Chiếm quyền điều khiển của quái thú được trang bị trong khi nó được trang bị với một quái thú "Inzektor" bởi hiệu ứng này.
English Description
When a face-up "Inzektor" monster you control is targeted for an attack: Target the attacking monster; equip the attack target to that attacking monster. Take control of the equipped monster while it is equipped with an "Inzektor" monster by this effect.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.