FANDOM


Zefra Path
セフィラの()(せき)
ZefraPath-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
せき
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの輝
せき
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Kiseki
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Path
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 05255013
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.