FANDOM


Zefra Metaltron
セフィラ・メタトロン
ZefraMetaltron-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật セフィラ・メタトロン
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira Metatoron
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Metatron
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2500 / 3
 Mã số 85216896
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.