FANDOM


Zefra Divine Strike
セフィラの(しん)(げき)
ZefraDivineStrike-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
しん
げき
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの神
しん
げき
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Shingeki
 Tên Nhật (Dịch) Sephira God Strike
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 35561352
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.