FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 08:09, ngày 15 tháng 2 năm 2016Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (7.084 byte) (+7.084)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Not archetype member|Monarch (Spell/Trap archetype)|{{Ruby|帝|てい}}{{Ruby|王|おう}}}} {{CardTable2 | fr_name = Zaborg, Le Monarque…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.