ZW - Sylphid Wing
ZW(ゼアル・ウェポン)天風精霊翼(シルフィード・ウィング)
ZWSylphidWing-AC01-JP-OP.png
 Tên Việt Vũ Khí ZEXAL - Phong Linh Dực
 Tên Nhật (Kana)
ZW
ゼアル・ウェポン-
天風精霊翼
シルフィード・ウィング
 Tên Nhật (Chuẩn) ZW
ゼアル・ウェポン
-天風精霊翼
シルフィード・ウィング
 Tên Nhật (rōmaji) Zearu Wepon - Shirufīdo Wingu
 Tên Nhật (Dịch) ZEXAL Weapon - Sylphid Wing
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 800 / 1600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.