ZS - Ouroboros Sage
 • Nhật: ZS
  ゼアル・サーバス
  -双頭龍賢者
  ウロボロス・セージ
 • Kana:
  ZS
  ゼアル・サーバス-
  双頭龍賢者
  ウロボロス・セージ
 • Romaji: Zearu Sābasu - Uroborosu Sēji
 • Việt: Hầu Cận ZEXAL - Hiền Triết Vĩnh Hằng
Khác:
ZEXAL Servers - Ouroboros Sage
Hệ

ÁM

Cấp sao

3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Number" khác QUANG trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị phủ nhận. Trong Giai đoạn Chính của bạn: Bạn có thể trang bị lá này và 1 quái thú "Utopic" mà bạn điều khiển vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt. Nó tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của quái thú được trang bị cho nó bởi hiệu ứng này. Trong khi lá này được trang bị cho một quái thú, khi quái thú được trang bị tuyên bố tấn công, gấp đôi CÔNG của nó cho đến Giai đoạn Kết thúc.
CÔNG / 600   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh ZS - Ouroboros Sage When this card is Normal Summoned: You can target 1 non-LIGHT "Number" monster in your Graveyard; Special Summon that target. Its effects are negated. During your Main Phase: You can equip this card and 1 "Utopic" monster you control to the Special Summoned monster. It gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. While this card is equipped to a monster, when the equipped monster declares an attack, double its ATK until the End Phase.
Nhật このカードが召喚に成功した時、???光属性以外の「No.」と名のついたモンスター1体を相手フィールド上特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。また、そのモンスター???自分フィールド上の「ホープ」と名のついたモンスター1体を装備カード扱いとして装備する。この効果でこのカードを装備モンスターの攻撃力は、装備したモンスター???分アップする。装備モンスター???モンスターの攻撃力は???エンドフェイズ時???

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.