ZS - Ouroboros Sage
ZS(ゼアル・サーバス)双頭龍賢者(ウロボロス・セージ)
ZSOuroborosSage-AC01-JP-OP.png
 Tên Việt Hầu Cận ZEXAL - Hiền Triết Vĩnh Hằng
 Tên Nhật (Kana)
ZS
ゼアル・サーバス-
双頭龍賢者
ウロボロス・セージ
 Tên Nhật (Chuẩn) ZS
ゼアル・サーバス
-双頭龍賢者
ウロボロス・セージ
 Tên Nhật (rōmaji) Zearu Sābasu - Uroborosu Sēji
 Tên Nhật (Dịch) ZEXAL Servers - Ouroboros Sage
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 600 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.