ZEXAL Catapult
ゼアル・カタパルト
ZEXALCatapult-AC01-JP-OP.png
 Tên Việt Bệ Phóng ZEXAL
 Tên Nhật ゼアル・カタパルト
 Tên Nhật (rōmaji) Zearu Kataparuto
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.