FANDOM


ZERO-MAX
ZERO-MAX
300px-ZERO-MAXTSHD-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 30562585
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt nếu bạn không có bài trên tay. Chọn 1 quái thú "Infernity" dưới Mộ bài của bạn. Triệu hồi Đặc biệt nó, và tiêu diệt tất cả quái Mặt-ngửa trên sân với ATK thấp hơn ATK của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn không thể sử dụng Lượt chiến đấu cùng lượt bạn Kích hoạt lá bài này.
English Description
Activate only if you have no cards in your hand. Select 1 "Infernity" monster in your Graveyard. Special Summon it, and destroy all face-up monsters on the field with ATK lower than the Special Summoned monster's ATK. You cannot conduct your Battle Phase the same turn you activate this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.