FANDOM
Yugi's Legendary Decks là một set xây dựng lại đặc biệt phát hành tại TCG. Nó có ít nhiều ba sets Memories of the Duel King từ OCG được hợp nhất thàhh một set, ngoại trừ các lá bài Token.

Phân tích

The set contains:

Each of the 3 preconstructed Decks include the following:

Thư viện

Danh sách

Exodia Deck
Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
YGLD-ENA01 Black Luster Soldier Common
YGLD-ENA02 Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning Common
YGLD-ENA03 Dark Magician Common
YGLD-ENA04 Dark Magician Girl Common
YGLD-ENA05 Gaia The Fierce Knight Common
YGLD-ENA06 Summoned Skull Common
YGLD-ENA07 Curse of Dragon Common
YGLD-ENA08 Catapult Turtle Common
YGLD-ENA09 Celtic Guardian Common
YGLD-ENA10 Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 Common
YGLD-ENA11 Feral Imp Common
YGLD-ENA12 Beaver Warrior Common
YGLD-ENA13 Griffore Common
YGLD-ENA14 Mystical Elf Common
YGLD-ENA15 Giant Soldier of Stone Common
YGLD-ENA16 Mammoth Graveyard Common
YGLD-ENA17 Exodia the Forbidden One Ultra Rare
YGLD-ENA18 Right Leg of the Forbidden One Ultra Rare
YGLD-ENA19 Left Leg of the Forbidden One Ultra Rare
YGLD-ENA20 Right Arm of the Forbidden One Ultra Rare
YGLD-ENA21 Left Arm of the Forbidden One Ultra Rare
YGLD-ENA22 Kuriboh Common
YGLD-ENA23 Monster Reborn Common
YGLD-ENA24 Swords of Revealing Light Common
YGLD-ENA25 Mystic Box Common
YGLD-ENA26 Brain Control Common
YGLD-ENA27 Monster Recovery Common
YGLD-ENA28 Spell Shattering Arrow Common
YGLD-ENA29 Horn of the Unicorn Common
YGLD-ENA30 Mystical Moon Common
YGLD-ENA31 Burning Land Common
YGLD-ENA32 Multiply Common
YGLD-ENA33 Detonate Common
YGLD-ENA34 Makiu, the Magical Mist Common
YGLD-ENA35 Polymerization Common
YGLD-ENA36 Black Luster Ritual Common
YGLD-ENA37 Mirror Force Common
YGLD-ENA38 Magical Hats Common
YGLD-ENA39 The Eye of Truth Common
YGLD-ENA40 Shift Common
YGLD-ENA41 Gaia the Dragon Champion Common
Battle City Deck
YGLD-ENB01 Valkyrion the Magna Warrior Ultra Rare
YGLD-ENB02 Dark Magician Ultra Rare
YGLD-ENB03 Dark Magician Girl Ultra Rare
YGLD-ENB04 Buster Blader Common
YGLD-ENB05 Archfiend of Gilfer Common
YGLD-ENB06 Jack's Knight Common
YGLD-ENB07 Queen's Knight Common
YGLD-ENB08 King's Knight Common
YGLD-ENB09 Berfomet Common
YGLD-ENB10 Gazelle the King of Mythical Beasts Common
YGLD-ENB11 Alpha The Magnet Warrior Common
YGLD-ENB12 Beta The Magnet Warrior Common
YGLD-ENB13 Gamma The Magnet Warrior Common
YGLD-ENB14 Big Shield Gardna Common
YGLD-ENB15 Kuriboh Common
YGLD-ENB16 Monster Reborn Common
YGLD-ENB17 Swords of Revealing Light Ultra Rare
YGLD-ENB18 Dark Magic Curtain Common
YGLD-ENB19 Thousand Knives Common
YGLD-ENB20 Magic Formula Common
YGLD-ENB21 Magical Dimension Common
YGLD-ENB22 Diffusion Wave-Motion Common
YGLD-ENB23 Double Spell Common
YGLD-ENB24 Ectoplasmer Common
YGLD-ENB25 Soul Taker Common
YGLD-ENB26 Pot of Greed Common
YGLD-ENB27 Card Destruction Common
YGLD-ENB28 Exchange Common
YGLD-ENB29 Monster Recovery Common
YGLD-ENB30 Polymerization Common
YGLD-ENB31 De-Fusion Common
YGLD-ENB32 Multiply Common
YGLD-ENB33 Mirror Force Ultra Rare
YGLD-ENB34 Magical Hats Common
YGLD-ENB35 Magic Cylinder Common
YGLD-ENB36 Spellbinding Circle Common
YGLD-ENB37 Lightforce Sword Common
YGLD-ENB38 Chain Destruction Common
YGLD-ENB39 Soul Rope Common
YGLD-ENB40 Tragedy Common
YGLD-ENB41 Chimera the Flying Mythical Beast Common
Gadget Deck
YGLD-ENC01 Magician of Black Chaos Ultra Rare
YGLD-ENC02 Dark Magician of Chaos Ultra Rare
YGLD-ENC03 Gandora the Dragon of Destruction Common
YGLD-ENC04 Silent Magician LV8 Ultra Rare
YGLD-ENC05 Silent Magician LV4 Common
YGLD-ENC06 Silent Swordsman LV7 Common
YGLD-ENC07 Silent Swordsman LV5 Common
YGLD-ENC08 Silent Swordsman LV3 Common
YGLD-ENC09 Dark Magician Ultra Rare
YGLD-ENC10 Dark Magician Girl Common
YGLD-ENC11 Buster Blader Common
YGLD-ENC12 The Tricky Common
YGLD-ENC13 Jack's Knight Common
YGLD-ENC14 Queen's Knight Common
YGLD-ENC15 King's Knight Common
YGLD-ENC16 Green Gadget Common
YGLD-ENC17 Red Gadget Common
YGLD-ENC18 Yellow Gadget Common
YGLD-ENC19 Skilled Dark Magician Common
YGLD-ENC20 Skilled White Magician Common
YGLD-ENC21 Blockman Common
YGLD-ENC22 Marshmallon Common
YGLD-ENC23 Kuriboh Common
YGLD-ENC24 Monster Reborn Common
YGLD-ENC25 Swords of Revealing Light Common
YGLD-ENC26 Gold Sarcophagus Ultra Rare
YGLD-ENC27 Card of Sanctity Common
YGLD-ENC28 Polymerization Common
YGLD-ENC29 Dark Magic Attack Common
YGLD-ENC30 Magicians Unite Common
YGLD-ENC31 Dedication through Light and Darkness Common
YGLD-ENC32 Black Magic Ritual Common
YGLD-ENC33 Tricky Spell 4 Common
YGLD-ENC34 Emblem of Dragon Destroyer Common
YGLD-ENC35 Marshmallon Glasses Common
YGLD-ENC36 Mirror Force Common
YGLD-ENC37 Magician's Circle Common
YGLD-ENC38 Shattered Axe Common
YGLD-ENC39 Stronghold the Moving Fortress Common
YGLD-ENC40 Miracle Restoring Common
YGLD-ENC41 Dark Paladin Common
Promotional cards
YGLD-ENA00 Electromagnetic Turtle Secret Rare
YGLD-ENB00 Dark Renewal Secret Rare
YGLD-ENC00 Black Illusion Secret Rare
YGLD-ENG01 Slifer the Sky Dragon Ultra Rare
YGLD-ENG02 Obelisk the Tormentor Ultra Rare
YGLD-ENG03 The Winged Dragon of Ra Ultra Rare
YGLD-ENTKN Token Ultra Rare
N/A Glory of the King's Hand Ultra Rare
N/A Set Sail for The Kingdom Ultra Rare
N/A Duelist Kingdom Ultra Rare

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.