FANDOM
Yugi's Legendary Decks là một set xây dựng lại đặc biệt phát hành tại TCG. Nó có ít nhiều ba sets Memories of the Duel King từ OCG được hợp nhất thàhh một set, ngoại trừ các lá bài Token.

Phân tích

The set contains:

Each of the 3 preconstructed Decks include the following:

Thư viện

Danh sách

Exodia Deck
Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
YGLD-ENA01 Black Luster Soldier Common Quái thú Tế lễ
YGLD-ENA02 Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning Common Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENA03 Dark Magician Common Quái thú Thường
YGLD-ENA04 Dark Magician Girl Common Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENA05 Gaia The Fierce Knight Common [[]]
YGLD-ENA06 Summoned Skull Common [[]]
YGLD-ENA07 Curse of Dragon Common [[]]
YGLD-ENA08 Catapult Turtle Common [[]]
YGLD-ENA09 Celtic Guardian Common [[]]
YGLD-ENA10 Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 Common [[]]
YGLD-ENA11 Feral Imp Common [[]]
YGLD-ENA12 Beaver Warrior Common [[]]
YGLD-ENA13 Griffore Common [[]]
YGLD-ENA14 Mystical Elf Common [[]]
YGLD-ENA15 Giant Soldier of Stone Common [[]]
YGLD-ENA16 Mammoth Graveyard Common [[]]
YGLD-ENA17 Exodia the Forbidden One Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENA18 Right Leg of the Forbidden One Ultra Rare [[]]
YGLD-ENA19 Left Leg of the Forbidden One Ultra Rare [[]]
YGLD-ENA20 Right Arm of the Forbidden One Ultra Rare [[]]
YGLD-ENA21 Left Arm of the Forbidden One Ultra Rare [[]]
YGLD-ENA22 Kuriboh Common [[]]
YGLD-ENA23 Monster Reborn Common Bài Phép Thông thường
YGLD-ENA24 Swords of Revealing Light Common [[]]
YGLD-ENA25 Mystic Box Common [[]]
YGLD-ENA26 Brain Control Common Bài Phép Thông thường
YGLD-ENA27 Monster Recovery Common [[]]
YGLD-ENA28 Spell Shattering Arrow Common [[]]
YGLD-ENA29 Horn of the Unicorn Common [[]]
YGLD-ENA30 Mystical Moon Common [[]]
YGLD-ENA31 Burning Land Common [[]]
YGLD-ENA32 Multiply Common [[]]
YGLD-ENA33 Detonate Common [[]]
YGLD-ENA34 Makiu, the Magical Mist Common [[]]
YGLD-ENA35 Polymerization Common [[]]
YGLD-ENA36 Black Luster Ritual Common [[]]
YGLD-ENA37 Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường
YGLD-ENA38 Magical Hats Common [[]]
YGLD-ENA39 The Eye of Truth Common [[]]
YGLD-ENA40 Shift Common [[]]
YGLD-ENA41 Gaia the Dragon Champion Common [[]]
Battle City Deck
YGLD-ENB01 Valkyrion the Magna Warrior Ultra Rare [[]]
YGLD-ENB02 Dark Magician Ultra Rare Quái thú Thường
YGLD-ENB03 Dark Magician Girl Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENB04 Buster Blader Common [[]]
YGLD-ENB05 Archfiend of Gilfer Common [[]]
YGLD-ENB06 Jack's Knight Common [[]]
YGLD-ENB07 Queen's Knight Common [[]]
YGLD-ENB08 King's Knight Common [[]]
YGLD-ENB09 Berfomet Common [[]]
YGLD-ENB10 Gazelle the King of Mythical Beasts Common [[]]
YGLD-ENB11 Alpha The Magnet Warrior Common [[]]
YGLD-ENB12 Beta The Magnet Warrior Common [[]]
YGLD-ENB13 Gamma The Magnet Warrior Common [[]]
YGLD-ENB14 Big Shield Gardna Common [[]]
YGLD-ENB15 Kuriboh Common [[]]
YGLD-ENB16 Monster Reborn Common Bài Phép Thông thường
YGLD-ENB17 Swords of Revealing Light Ultra Rare [[]]
YGLD-ENB18 Dark Magic Curtain Common [[]]
YGLD-ENB19 Thousand Knives Common [[]]
YGLD-ENB20 Magic Formula Common [[]]
YGLD-ENB21 Magical Dimension Common [[]]
YGLD-ENB22 Diffusion Wave-Motion Common [[]]
YGLD-ENB23 Double Spell Common [[]]
YGLD-ENB24 Ectoplasmer Common [[]]
YGLD-ENB25 Soul Taker Common [[]]
YGLD-ENB26 Pot of Greed Common [[]]
YGLD-ENB27 Card Destruction Common [[]]
YGLD-ENB28 Exchange Common [[]]
YGLD-ENB29 Monster Recovery Common [[]]
YGLD-ENB30 Polymerization Common [[]]
YGLD-ENB31 De-Fusion Common [[]]
YGLD-ENB32 Multiply Common [[]]
YGLD-ENB33 Mirror Force Ultra Rare Bài Bẫy Thông thường
YGLD-ENB34 Magical Hats Common [[]]
YGLD-ENB35 Magic Cylinder Common [[]]
YGLD-ENB36 Spellbinding Circle Common [[]]
YGLD-ENB37 Lightforce Sword Common [[]]
YGLD-ENB38 Chain Destruction Common [[]]
YGLD-ENB39 Soul Rope Common [[]]
YGLD-ENB40 Tragedy Common [[]]
YGLD-ENB41 Chimera the Flying Mythical Beast Common [[]]
Gadget Deck
YGLD-ENC01 Magician of Black Chaos Ultra Rare [[]]
YGLD-ENC02 Dark Magician of Chaos Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENC03 Gandora the Dragon of Destruction Common [[]]
YGLD-ENC04 Silent Magician LV8 Ultra Rare [[]]
YGLD-ENC05 Silent Magician LV4 Common [[]]
YGLD-ENC06 Silent Swordsman LV7 Common [[]]
YGLD-ENC07 Silent Swordsman LV5 Common [[]]
YGLD-ENC08 Silent Swordsman LV3 Common [[]]
YGLD-ENC09 Dark Magician Ultra Rare Quái thú Thường
YGLD-ENC10 Dark Magician Girl Common Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENC11 Buster Blader Common [[]]
YGLD-ENC12 The Tricky Common [[]]
YGLD-ENC13 Jack's Knight Common [[]]
YGLD-ENC14 Queen's Knight Common [[]]
YGLD-ENC15 King's Knight Common [[]]
YGLD-ENC16 Green Gadget Common [[]]
YGLD-ENC17 Red Gadget Common [[]]
YGLD-ENC18 Yellow Gadget Common [[]]
YGLD-ENC19 Skilled Dark Magician Common [[]]
YGLD-ENC20 Skilled White Magician Common [[]]
YGLD-ENC21 Blockman Common [[]]
YGLD-ENC22 Marshmallon Common Quái thú Hiệu ứng
YGLD-ENC23 Kuriboh Common [[]]
YGLD-ENC24 Monster Reborn Common Bài Phép Thông thường
YGLD-ENC25 Swords of Revealing Light Common [[]]
YGLD-ENC26 Gold Sarcophagus Ultra Rare [[]]
YGLD-ENC27 Card of Sanctity Common [[]]
YGLD-ENC28 Polymerization Common [[]]
YGLD-ENC29 Dark Magic Attack Common [[]]
YGLD-ENC30 Magicians Unite Common [[]]
YGLD-ENC31 Dedication through Light and Darkness Common [[]]
YGLD-ENC32 Black Magic Ritual Common [[]]
YGLD-ENC33 Tricky Spell 4 Common [[]]
YGLD-ENC34 Emblem of Dragon Destroyer Common [[]]
YGLD-ENC35 Marshmallon Glasses Common [[]]
YGLD-ENC36 Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường
YGLD-ENC37 Magician's Circle Common Bài Bẫy Thông thường
YGLD-ENC38 Shattered Axe Common [[]]
YGLD-ENC39 Stronghold the Moving Fortress Common [[]]
YGLD-ENC40 Miracle Restoring Common [[]]
YGLD-ENC41 Dark Paladin Common [[]]
Promotional cards
YGLD-ENA00 Electromagnetic Turtle Secret Rare [[]]
YGLD-ENB00 Dark Renewal Secret Rare [[]]
YGLD-ENC00 Black Illusion Secret Rare [[]]
YGLD-ENG01 Slifer the Sky Dragon Ultra Rare [[]]
YGLD-ENG02 Obelisk the Tormentor Ultra Rare [[]]
YGLD-ENG03 The Winged Dragon of Ra Ultra Rare [[]]
YGLD-ENTKN Token Ultra Rare Quái thú Thế thân
N/A Glory of the King's Hand Ultra Rare [[]]
N/A Set Sail for The Kingdom Ultra Rare [[]]
N/A Duelist Kingdom Ultra Rare [[]]

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.