FANDOM


Yosenju Kodam
(よう)(せん)(じゅう) 木魅(コダマ)
YosenjuKodam-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
木魅
コダマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
木魅
コダマ
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsenjū Kodama
 Tên Nhật (Dịch) Yosenju Kodama
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 23740893
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.