FANDOM


Yosenju Kama 1
(よう)(せん)(じゅう) 鎌壱太刀(カマイタチ)
YosenjuKama1-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
鎌壱太刀
カマイタチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
鎌壱太刀
カマイタチ
 Tên Hàn 요선수 겸일태도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 500
 Mã số 65247798
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.