FANDOM


Yosen Whirlwind
(よう)(せん)(だい)(せん)(ぷう)
YosenWhirlwind-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
だい
せん
ぷう
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
だい
せん
ぷう
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsen Daisenpū
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 79861914
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.