FANDOM


Yosen Training Grounds
(しゅ)(げん)(よう)(しゃ)
YosenTrainingGrounds-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
げんの
よう
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
げん
の妖
よう
しゃ
 Tên Hàn 수험의 요사
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 27918963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.