FANDOM


Yata-Garasu
八汰烏(ヤタガラス)
 Tên Nhật (Kana)
八汰烏
ヤタガラス
 Tên Nhật (Chuẩn) 八汰烏
ヤタガラス
 Tên Hàn 야타 까마귀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Spirit
 CÔNG / THỦ 200 / 100
 Mã số 03078576
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.