FANDOM


"Yang Zing" ((りゅう)(せい), Ryūsei "Dragon Star") là archetype của quái thú được giới thiệu trong Duelist Alliance. Chúng là những sinh vật có hình dạng giống Rồng, nhưng có nhiều đặc điểm của Thú, với nhiều Bờm và/hoặc sọc vằn Hổ; kèm những hạt trong vùng tam giác ở ngực và một ít ở sừng của chúng. Chúng được dựa theo Cửu Long Hậu duệ, các nhân vật trong Thần thoại Trung Hoa. Cho đến nay, tất cả những quái thú của archetype này là Loại-Wyrm, đó là một Loại quái thú mới được ra mắt trong "Duelist Alliance".

CosmicDragon cover

"Bi'an, Earth of the Yang Zing" và "Bixi, Water of the Yang Zing" đang được Triệu hồi bởi "Constellar Sombre" trong artwork của "Yang Zing Creation".

Thành viên

 
Yang Zing Tên truyền thuyết
Pulao, Wind of the Yang Zing Bồ Lao
Bi'an, Earth of the Yang Zing Bệ Ngạn
Bixi, Water of the Yang Zing Bí Hí
Chiwen, Light of the Yang Zing Li Vẫn
Jiaotu, Darkness of the Yang Zing Tiêu Đồ
Suanni, Fire of the Yang Zing Toan Nghê
Taotie, Evil of the Yang Zing Thao Thiết
Yazi, Wickedness of the Yang Zing Nhai Tí
Baxia, Brightness of the Yang Zing Bá Hạ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.