FANDOM


Xyz Territory
エクシーズ・テリトリー
XyzTerritory-PHSW-EN-R-1E
 Tên Việt Lãnh Thổ Bứt Phá
 Tên Nhật エクシーズ・テリトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Teritorī
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 04545854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.