FANDOM


Xyz Encore
エクシーズ・オーバーディレイ
XyzEncore-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật エクシーズ・オーバーディレイ
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 78610936
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.