FANDOM


Xyz Change Tactics
エクシーズ・チェンジ・タクティクス
XyzChangeTactics
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 11705261
Loại Hiệu ứng Trigger-like, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Utopia" được Triệu hồi XYZ lên sân chơi của bạn: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Xyz Change Tactics".
English Description
When a "Utopia" monster is Xyz Summoned to your side of the field: You can pay 500 LP; draw 1 card. You can only control 1 "Xyz Change Tactics".
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.