FANDOM


Xyz Block
エクシーズ・ブロック
XyzBlock-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật エクシーズ・ブロック
 Tên Hàn 엑시즈 블록
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 44487250
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.