Xtra HERO Dread Decimator
X・HERO(エクストラヒーロー) ドレッドバスター
XtraHERODreadDecimator-LEHD-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Siêu Hạng Sát Nhân Kinh Hãi
 Tên Nhật (Kana)
X・HERO
エクストラヒーロー ドレッドバスター
 Tên Nhật (Chuẩn) X・HERO
エクストラヒーロー
ドレッドバスター
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusutora Hīrō Doreddo Basutā
 Tên Nhật (Dịch) Xtra HERO Dread Buster
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới LM-Bottom.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 2500 / 3
 Mã số 63813056
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.