Xtra HERO Cross Crusader
X・HERO(エクストラヒーロー) クロスガイ
XtraHEROCrossCrusader-DANE-EN-R-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Siêu Hạng Thập Tự Chinh
 Tên Nhật (Kana)
X・HERO
エクストラヒーロー クロスガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) X・HERO
エクストラヒーロー
クロスガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusutora Hīrō Kurosugai
 Tên Nhật (Dịch) Xtra HERO Crossguy
 Tên Hàn 엑스트라 히어로 크로스가이
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Mã số 58004362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.