FANDOM


X-Saber Palomuro
エックス-セイバー パロムロ
X-SaberPalomuro
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Reptile/Tuner
ATK/DEF 200/300
Mã số 96099959
Loại Hiệu ứng Trigger,
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Saber" khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu và bị gửi tới Mộ bài, bạn có thể trả 500 Điểm Gốc để Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài.
English Description
When another "Saber" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can pay 500 Life Points to Special Summon this card from the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.