FANDOM


X-Head Cannon
(エックス)-ヘッド・キャノン
XHeadCannon-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt X - Thần Công
 Tên Nhật (Kana)
エックス-ヘッド・キャノン
 Tên Nhật (Chuẩn)
エックス
-ヘッド・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekkusu - Heddo Kyanon
 Tên Hàn X-헤드 캐논
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 62651957
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.