FANDOM


Xáo trộn

CardShuffle-TF04-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

シャッフル

Rōmaji

Shaffuru

Tiếng Anh

shuffle

Để xáo trộn/shuffle (Nhật: シャッフル Shaffuru) là hành động sắp xếp ngẫu nhiên tất cả các lá bài trong một xấp bài, thường là Bộ bài Chính.

Người chơi không thể kiểm tra hoặc sắp xếp thứ tự những lá bài khi xáo trộn, hay phân chia-lại Bộ bài (phân loại giữa Quái thú/Phép/Bẫy,.v.v..) mà không hoàn toàn xáo trộn nó sau đó.

Bộ bài phải được ngẫu nhiên xáo trộn bằng cách sử dụng một trong các phương pháp được chấp nhận (riffle, pile, Hindu,.v.v..) và sau đó kênh bài. Điều này phải được thực hiện vào đầu mỗi trận Duel, và sau khi đã tìm kiếm một lá bài từ nó.

Mỗi người chơi phải hoàn toàn ngẫu nhiên (xáo trộn) Bộ bài Chính của họ tại nơi mà đối phương có thể quan sát. Đối phương phải xáo trộn Bộ bài thêm nữa và sau đó trả lại nó về cho chủ nhân cũ. Người chủ sau đó có thể "kênh" Bộ bài của họ. Nếu họ làm vậy, họ phải trình bày cho đối phương, người sẽ phải "kênh" Bộ bài một lần nữa và trình bày nó lại cho chủ sở hữu ban đầu. Có thể không cần phải xáo trộn thêm Bộ bài sau thời điểm này.

Tất cả các lá bài có tìm kiếm đều liên quan đến việc xáo trộn Bộ bài. Tuy nhiên, một số hiệu ứng chỉ đặc biệt liên quan đến việc xáo trộn, như "Card Shuffle". Trường hợp hiếm gặp, một số lá bài lại liên quan đến việc xáo trộn các lá bài từ ngoài Bộ bài Chính, như "Magical Hats".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.