FANDOM


Worm Yagan
ワーム・ヤガン
WormYagan
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1000/1800
Mã số 47111934
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu quái thú bạn điều khiển chỉ là "Worm Xex", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài trong Thế Thủ mặt-úp. Nếu bạn làm thế, loại khỏi chơi nó khi nó rời sân. Khi lá bài này được lật mặt-ngửa, chọn 1 quái thú mặt-ngửa đối thủ của bạn điều khiển, và trả lại nó về tay chủ sở hữu của nó.
English Description
If the only monster you control is "Worm Xex", you can Special Summon this card from your Graveyard in face-down Defense Position. If you do, remove it from play when it is removed from the field. When this card is flipped face-up, select 1 face-up monster your opponent controls, and return it to it's owner's hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.