Worm Victory
ワーム・ヴィクトリー
WormVictory.png
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 0/2500
Mã số 02088870
Loại Hiệu ứng Flip, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Hủy tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú Loại-Reptile "Worm". Lá bài này tăng 500 ATK với mỗi quái thú Loại-Reptile "Worm" trong Mộ bài của bạn.
English Description
FLIP: Destroy all face-up monsters on the field, except Reptile-Type "Worm" monsters. This card gains 500 ATK for each Reptile-Type "Worm" monster in your Graveyard.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.