FANDOM


Worm Tentacles
ワーム・テンタクルス
WormTentacles
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1700/700
Mã số 30299166
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể loại ra ngoài 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" từ Mộ bài của bạn. Nếu bạn làm thế, lá bài này có thể tấn công hai lần trong Lượt Chiến đấu của lượt này.
English Description
Once per turn, you can remove from play 1 Reptile-Type "Worm" monster from your Graveyard. If you do, this card can attack twice during this turn's Battle Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.