FANDOM


Worm Solid
ワーム・ソリッド
WormSolid
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1000/1600
Mã số 03204467
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này tăng 100 DEF với mỗi quái thú Loại-Reptile "Worm" trong Mộ bài của bạn. Nếu đối thủ của bạn nhận Thiệt hại Chiến đấu bởi tấn công lá bài này, chọnhủy 1 Bài Phép hoặc Bài Bẫy đối thủ của bạn điều khiển vào lúc kết thúc Bước Thiệt hại.
English Description
This card gains 100 DEF for each Reptile-Type "Worm" monster in your Graveyard. If your opponent takes Battle Damage by attacking this card, select and destroy 1 Spell or Trap Card your opponent controls at the end of the Damage Step.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.