FANDOM


Worm Rakuyeh
ワーム・ルクイエ
WormRakuyeh
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2100/1200
Mã số 17649753
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này chỉ có thể tuyên bố tấn công trong lượt nó được lật lên mặt-ngửa. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ chuyển về mặt-úp Thế Thủ vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu.
English Description
This card can only declare an attack during the turn it is flipped face-up. If this card attacks, it is changed to face-down Defense Position at the end of the Battle Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.