Worm Queen
ワーム・クィーン
WormQueen.png
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2700/1100
Mã số 81254059
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Hi sinh lá bài này trong mặt-ngửa Thế Công bằng cách Hi sinh 1 quái thú Loại-Reptile "Worm". Một lần trong lượt, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" để Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" từ Bộ bài của bạn có Cấp sao thấp hơn hoặc bằng so với quái vật được Hi sinh.
English Description
You can Tribute Summon this card in face-up Attack Position by Tributing 1 Reptile-Type "Worm" monster. Once per turn, you can Tribute 1 Reptile-Type "Worm" monster to Special Summon 1 Reptile-Type "Worm" monster from your Deck with a Level less than or equal to the Tributed monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.