FANDOM


Worm Prince
ワーム・プリンス
WormPrince
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2200/400
Mã số 54860010
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này hủy quái thú của đối thủ bởi chiến đấu, bạn có thể lấy 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" từ Bộ bài của bạn lên tay. Nếu bạn không điều khiển ít nhất 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" nào khác, hủy lá bài này trong Lượt Kết thúc.
English Description
If this card destroys an opponent's monster by battle, you can add 1 Reptile-Type "Worm" monster from your Deck to your hand. If you do not control at least 1 other Reptile-Type "Worm" monster, destroy this card during the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.