FANDOM


Worm Millidith
ワーム・ミリディス
WormMillidith
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 400/1600
Mã số 71315423
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể trang bị lá bài này cho một quái thú đối thủ củ bạn điều khiển như một Lá bài Trang bị. Gây 400 thiệt hại cho người điều khiển của quái thú trang bị vào mỗi Lượt Chờ.
English Description
FLIP: You can equip this card to a monster your opponent controls as an Equip Card. Inflict 400 damage to the controller of the equipped monster during each Standby Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.