FANDOM


Worm King
ワーム・キング
WormKing
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2700/1100
Mã số 10026986
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này có thể được Triệu hồi Hi sinh trong mặt-ngửa Thế Công bằng cách Hi sinh 1 quái thú Loại-Reptile "Worm". Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" để chọn 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển, và hủy nó.
English Description
This card can be Tribute Summoned in face-up Attack Position by Tributing 1 Reptile-Type "Worm" monster. You can Tribute 1 Reptile-Type "Worm" monster to select 1 card your opponent controls, and destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.