Worm Jetelikpse
ワーム・ジェートリクプス
WormJetelikpse.png
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1200/0
Mã số 84932271
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Khi lá bài này bị hủy và bị đưa xuống Mộ bài lượt này: Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ bài trong mặt-ngửa Thế Thủ.
English Description
FLIP: When this card is destroyed and sent to the Graveyard this turn: Special Summon it from the Graveyard in face-up Defense Position.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.