FANDOM


Worm Hope
ワーム・ホープ
WormHope
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 800/1500
Mã số 11159464
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Khi lá bài này bị lật mặt-ngửa bởi cuộc tấn công của quái thú của đối thủ, rút 1 lá bài.
Khi lá bài này bị đưa từ sân xuống Mộ bài, đưa 1 lá bài từ tay của bạn xuống Mộ bài.
English Description
FLIP: When this card is flipped face-up by an opponent's monster's attack, draw 1 card.

When this card is sent from the field to the Graveyard, send 1 card from your hand to the Graveyard.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.